Sakha Esethu honour Mothers for Mothers Day

Happy Mothers Day to all the Sakha Esethu Mentor Mothers. We salute you for your role in the community as you share your knowledge and support with those in your area.

Usuku lomama olumnandi kwi Sakha Esethu Mentor mothers. Sinithulela umqwazi ngenkxaxheba eniyidlalayo ekuhlaleni njengoba ninwenisa ulwazi eninalo nenkxaso kwabo nihlala nabo.

Screenshot 2019-05-06 at 07.49.16.png
Sakha Esethu